Studentprojekt Scenproduktion

Scenproduktion: introduktion till rum, ljus, ljud och produktion inom det sceniska området

Sammanfattning

I kursen ingår 4 delkurser.
Rumslig gestaltning (15 hp)
Delkursen är en praktiskt inriktad, projektbaserad metodkurs, som syftar till att studenten ska utveckla kunskap om rumslig gestaltning i förhållande till scen och det offentliga rummet. Följande gestaltningsmetoder används: skiss, teckning, ritning och modellbygge. Det ingår övningar i konceptutveckling och skrivande använd som metod för att utveckla designprocessen.

Ljusdesign – ljussättningens metoder och tekniker (15 hp)
Delursen är en projektbaserad metodkurs inom scenisk ljusdesign. Under kursen introduceras studenten till grundläggande ljussättningsmetoder och tekniker i ett antal scenarion. Studenten möter specifika ljussättningsproblem vars komplexitet ökar med kursens gång. Dessa prövar studenten i modell, fullskalig laboration och med övningar i konceptframtagning, rapportering och dokumentation.

Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign (15 hp)
Denna delkurs är en praktisk och teoretisk introduktion i att illustrera med ljud för olika sammanhang. Studenten skall arbeta med ljud, både som ett självständigt uttryck och i samverkan med bilder, rum och föremål. Syftet är att dessa kunskaper ska öka medvetenheten om hur vi uppfattar ljud och hur ljud kan samverka med andra medieformer.

Kulturproduktion inom det sceniska området (15 hp)
Delkursen syftar till att ge kreativa och kritiska verktyg för att kunna hantera en produktionsprocess från idé till verklighet som kulturproducent inom det sceniska området med ett brett perspektiv på genre. Det kan gälla för det fria kulturlivet, kulturinstitutionen eller för sceniska produktioner i andra sektorer i samhället

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
KD342A version 1
Engelsk benämning:
Performing Arts Design: Introduction to Space, Light, Sound and Production in Performing Arts
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Scenproduktion
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå. Ingår i huvudområdet Scenproduktion.

Syfte

Rumslig gestaltning
Kursen är en praktiskt inriktad, projektbaserad metodkurs, som syftar till att studenten ska utveckla kunskap om rumslig gestaltning i förhållande till scen och det offentliga rummet. Följande gestaltningsmetoder används: skiss, teckning, ritning och modellbygge.
Det ingår övningar i konceptutveckling och skrivande använd som metod för att utveckla designprocessen.
Ljusdesign – ljussättningens metoder och tekniker
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap inom scenisk ljusdesign.
Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign
Kursen är en praktisk och teoretisk introduktion i att illustrera med ljud för olika sammanhang. Studenten skall arbeta med ljud, både som ett självständigt uttryck och i samverkan med bilder, rum och föremål. Syftet är att dessa kunskaper ska öka medvetenheten om hur vi uppfattar ljud och hur ljud kan samverka med andra medieformer.

Kulturproduktion inom det sceniska området
Kursen syftar till att ge kreativa och kritiska verktyg för att kunna hantera en produktionsprocess från idé till verklighet som kulturproducent inom det sceniska området med ett brett perspektiv på genre. Det kan gälla för det fria kulturlivet, kulturinstitutionen eller för sceniska produktioner i andra sektorer i samhället

Innehåll

Kursen består av:
Rumslig gestaltning (15 hp)
Ljusdesign – ljussättningens metoder och tekniker (15 hp)
Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign (15 hp)
Kulturproduktion inom det sceniska området (15 hp)

Lärandemål

Rumslig gestaltning
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Inhämta och framställa nödvändig information för att representera ett rum i skiss och modell

2. Utveckla, presentera och kommunicera rumslighet och genom modell, ritning och skiss

3. Utveckla ett rumsligt koncept, gestalta det och argumentera för det.

4. Tillämpa teoretisk kunskap i sitt praktiska arbete och i skriftlig form kunna tillämpa teoretisk kunskap för sitt praktiska arbete

5. Kunna reflektera analytiskt över sin egen och andra designprocess

6. Kunna analysera och problematisera rum och rumsliga förhållanden

7. Dokumentera sitt praktiska arbete

Ljusdesign – ljussättningens metoder och tekniker
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 1. Använda grundläggande metoder och tekniker för ljussättning
 2. Använda datorbaserat modelleringsprogram och visualiseringsverktyg för ljusdesign
 3. Grundläggande kunna mäta och beräkna belysning
 4. Dokumentera ljusdesign på det sätt scenområdet erfordrar
 5. Presentera och diskutera ljusdesign med inom fältet accepterad terminologi

Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 1. behärska grunderna i ljudupptagning och digital ljudredigering
 2. planera och genomföra ett mindre ljudverk
 3. genomföra en ljudläggning av en filmsekvens
 4. skapa ett rum eller skeende genom att designa ljud
 5. designa och genomföra en interaktiv platsspecifik ljudinstallation
 6. visa en medvetenhet muntligen och skriftligen om hur ljud kan uppfattas och hur vissa val motiverar en viss design av ljud
 7. dokumentera sitt arbete och reflektera över kunskaperna

Kulturproduktion inom det sceniska området
Efter avslutad kurs ska studenten:
 1. kunna problematisera vad kulturproduktion kan vara inom det sceniska området
 2. kunna redogöra för producentrollens olika ansvarsområden och ha grundläggande kunskap inom något av producenttrollens ansvarsområden i en mindre scenproduktion
 3. kunna värdera sitt agerande som kulturproducent utifrån exempelvis etiska, ekonomiska och andra samhälleliga aspekter
 4. kunna utveckla, presentera och diskutera koncept för scenproduktion
 5. kunna skriftligt och muntligt resonera kring estetiska strategiers betydelse för en produktionsprocess och upplevelseförmedling vad det gäller innehåll, sceniska verkningsmedel som ljus, ljud och rum
 6. ha grundläggande kunskap i att genomföra en scenisk produktion
 7. ha grundläggande kunskap i dokumentation och uppföljning av en produktion

Arbetsformer

Rumslig gestaltning
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök, eget arbete enskilt och i grupp samt med handledning.
Första delen består av praktiska övningar där studenten lär sig verktyg, metoder och tekniker.
I andra delens projekt, är det grupparbete med individuellt ansvar som följs upp med dokumentation och slutseminarium.

Kursens delar hänger ihop och man tar lösningar med sig från ett moment med sig in i nästa. Examinationerna är viktiga undervisningsmoment, med plats för återkoppling, som kan hjälpa studenten att förstå kursens mål.

Ljusdesign – ljussättningens metoder och tekniker
Arbetet sker med hjälp av litteraturstudier, föreläsningar, laborationer, seminarier och rapportskrivning i grupp och enskilt

Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign
Betoningen ligger på praktiska uppgifter genomförda självständigt och i grupp med handledning. Momenten introduceras i föreläsningar och arbetet stöds av litteratur, studentgruppens reflektioner i labbrapportering, seminarier och muntliga redovisningar.

Kulturproduktion inom det sceniska området
I första delen arbetar studenten i läs- och skrivcirklar med handledning och i workshops med praktiska övningar. I andra delens gestaltande projekt är formen grupparbete med individuellt ansvar som följs upp med till exempel loggbok och labbrapport. Muntliga och skriftliga presentationer görs inom ramen för workshops och projektarbete.

Bedömningsformer

Rumslig gestaltning
Examination sker i skriftliga och muntliga prov där grupp- och projektarbeten redovisas och bedöms med kursens lärandemål som grund för bedömning.
Under kursen tillämpas formativ bedömning med slutlig bedömning i de examinerande redovisningarna.

 1. Skiss-, ritteknik och modellbygge, 4 hp. Muntlig redovisning med gestaltande arbete. (Lärandemål 1 och 2)
 2. Koncept och modell, 4 hp. Muntlig redovisning med gestaltande arbete. (Lärandemål 3)
 3. Slutredovisning 2 hp. Muntlig redovisning med gestaltande arbete. (Lärandemål 4)
 4. Dokumentation och reflektion 5 hp Skriftlig inlämning som innehåller dokumentation av projektarbetet. (Lärandemål 5, 6, 7)

Ljusdesign – ljussättningens metoder och tekniker
Vid Examination 1 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.
Vid Examination 2 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.
Vid Examination 3 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.
Vid Examination 4 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.
Vid Examination 5 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.

Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign
Lärandemålen 1-6 examineras i tre muntliga redovisningar av genomförda gestaltningar:
1 Audiowalk eller ett Soundscape (2hp)
2 En ljuddesign av en filmsekvens (3hp)
3 Ett platsspecifikt interaktivt ljudverk (5hp)
Lärandemål 6 examineras i tre labbrapporter som följer de tre gestaltningarna (3 hp)
Lärandemål 7 examineras i en skriftlig uppgift och dokumentation (2 hp)

Kulturproduktion inom det sceniska området
Lärandemål 1, 2 och 3 examineras i ett seminarium med skriftlig inlämning (3 hp)
Lärandemål 4, 5 och 6 examineras i två presentationer av grupp- och projektarbete där skriftliga och gestaltande arbeten utgör proven (10 hp)
Lärandemål 7 examineras med en inlämningsuppgift (2 hp)


För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på varje prov.

Omexamination kan ske i annan form, t.ex. en skriftlig diskussion om förstaexaminationen bygger på muntlig examination i grupp. Det kan också förekomma individuell inlämning av projekt där första examinationen krävt en inlämning i grupp.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rumslig gestaltning (15 hp)

Branzell, Arne (1994)Den sökande skissen,?Witu förlag, Göteborg
Fridell Anter, Karin red (2006) Forskare och praktiker om färg – ljus- rum, Formas, Stockholm: Artikel: Krupinska, Jadwiga: Rummet - arkitekturens väsen (Space – the core of architecture)
Sutherland, Martha 1999 Modelmaking: a Basic Guide, W.W. Northon & Co, New York

Delas i ut i form av kompendium med aktuella uppdateringar:
Leach, Neil red, 1997 Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory: Foucault. Michel, Of Other Spaces, Utopias and Heterotopias" Routledge, New York
http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf
Bachelard, Gaston. 1994. The Poetics of Space. Trans. Maria Jolas. Boston: Beacon Press
Howard, Pamela 2002 What is Scenography? London: Routledge

Ljusdesign – ljussättningens metoder och tekniker (15 hp)

Clegg, Brian.(2002) Lightyears: the extraordinary story of mankind's fascination with light. Piatkus, London Fridell Anter, Karin [Redaktör]. (2006). Forskare och praktiker om färg, ljus, rum. Formas, Stockholm
Millerson, G. (1999). Lighting for Television and Film. Focal Press, Boston, Oxford
Moran, Nick. (2014). Performance Lighting Design – How to light for the stage, concerts and live events
Methuen Drama, A & C Black, London.
Kompletterande litteratur och artiklar kan förekomma.

Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign (15 hp)
Sonnenschein, David (2001) Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, Studio City: Michael Wiese Productions

Övrig rekommenderad litteratur
Blesser, Barry och Ruth Salter, Linda (2006) Spaces Speak, Are You listening? Experiencing Aural Architecture, The MIT Press
Chion, Michel (1994) Audio-Vision, Sound on Screen, Columbia University Press
Labelle, Brandon (2006) Background Noise: A History of Sound Art, Bloomsbury Publishing
Schafer, R. Murray (1999) The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the world, Rochester: Destiny Books
Kompletterade artiklar kan tillkomma.

Kulturproduktion inom det sceniska området (15 hp)
Bogart, Anne. 2005. The Viewpoints Book. New York: Theatre Communications Group.
Tonnquist, Bo. 2012. Projektledning 4. Uppl.: Stockholm: Sanoma utbildning

Kompendium med utdrag och webblänkar tillgängliggörs på kurssajt vid kursintroduktion

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.(HF 1:14)

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,
Gunnel Pettersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657105