Studentprojekt Scenproduktion

Scenproduktion: Kulturproduktion inom det sceniska området

Sammanfattning

Kursen ger kreativa och kritiska verktyg för att kunna hantera en produktionsprocess från idé till verklighet som kulturproducent inom det sceniska området med ett brett perspektiv på genre. Det kan gälla för det fria kulturlivet, kulturinstitutionen eller för sceniska produktioner i andra sektorer i samhället.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.
Minst 15 hp i huvudområdet Scenproduktion eller ämnesområdet Kulturproduktion. Till exempel kurser med inriktning mot produktion inom något av områdena media, film, fotografi, radio eller design.
Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
KD341A version 1,2
Engelsk benämning:
Performing Arts Design: Cultural Production in the area of Performing Arts
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Scenproduktion
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
27 mars 2017
Ersätter kursplan fastställd:
22 februari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.
Minst 15 hp i huvudområdet Scenproduktion eller ämnesområdet Kulturproduktion. Till exempel kurser med inriktning mot produktion inom något av områdena media, film, fotografi, radio eller design.
Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå. Ingår i huvudområdet Scenproduktion.

Syfte

Kursen syftar till att ge kreativa och kritiska verktyg för att kunna hantera en produktionsprocess från idé till verklighet som kulturproducent inom det sceniska området med ett brett perspektiv på genre. Det kan gälla för det fria kulturlivet, kulturinstitutionen eller för sceniska produktioner i andra sektorer i samhället.

Innehåll

Första delen av kursen ger en introduktion till begrepp och verktyg. Den ger förståelse för vad scenisk kulturproduktion kan vara och problematiserar producentens roll samt innehåller övningar för att utveckla färdigheter inom olika ansvarsområden.

I den andra delen görs ett projekt. Produktionsprocessen studeras och genomförs för ett specifikt innehåll och sceniskt sammanhang där samarbete krävs och olika kompetenser möts.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  1. kunna problematisera vad kulturproduktion kan vara inom det sceniska området
  2. kunna redogöra för producentrollens olika ansvarsområden och ha grundläggande kunskap inom något av producenttrollens ansvarsområden i en mindre scenproduktion
  3. kunna värdera sitt agerande som kulturproducent utifrån exempelvis etiska, ekonomiska och andra samhälleliga aspekter
  4. kunna utveckla, presentera och diskutera koncept för scenproduktion
  5. kunna skriftligt och muntligt resonera kring estetiska strategiers betydelse för en produktionsprocess och upplevelseförmedling vad det gäller innehåll, sceniska verkningsmedel som ljus, ljud och rum
  6. ha grundläggande kunskap i att genomföra en scenisk produktion
  7. ha grundläggande kunskap i dokumentation och uppföljning av en produktion

Arbetsformer

I första delen arbetar studenten i läs- och skrivcirklar med handledning och i workshops med praktiska övningar. I andra delens gestaltande projekt är formen grupparbete med individuellt ansvar som följs upp med till exempel loggbok och labbrapport. Muntliga och skriftliga presentationer görs inom ramen för workshops och projektarbete.

Bedömningsformer

Lärandemål 1, 2 och 3 examineras i ett seminarium med skriftlig inlämning (3 hp)
Lärandemål 4, 5 och 6 examineras i två presentationer av grupp- och projektarbete där skriftliga och gestaltande arbeten utgör proven (10 hp)
Lärandemål 7 examineras med en inlämningsuppgift (2 hp)
Omexamination kan ske i annan form, t.ex. en skriftlig diskussion om första examinationen bygger på muntlig examination i grupp. Det kan också förekomma individuell inlämning av projekt där första examinationen krävt en inlämning i grupp.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bogart, Anne. 2005. The Viewpoints Book. New York: Theatre Communications Group.
Tonnquist, Bo. 2012. Projektledning 4. Uppl.: Stockholm: Sanoma utbildning
Kompendium med utdrag och webblänkar tillgängliggörs på kurssajt vid kursintroduktion.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,