Studentprojekt Scenproduktion

Scenproduktion: Ljusdesign - ljussättningens metoder och tekniker

Sammanfattning

Under kursen introduceras studenten till grundläggande ljussättningsmetoder och tekniker. Studenten möter speci?ka ljussättningsproblem vars komplexitet ökar med kursens gång. Dessa analyseras och prövas i koncept med modell,rumsliga laborationer och dokumentation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
KD340A version 2
Engelsk benämning:
Performing Arts Design: Lighting Design - Methods and Techniques
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Scenproduktion
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå. Ingår i huvudområdet Scenproduktion.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap inom scenisk ljusdesign.

Innehåll

Kursen är en metodkurs inom scenisk ljusdesign. Under kursen introduceras studenten till grundläggande ljussättningsmetoder och tekniker. Studenten möter specifika ljussättningsproblem vars komplexitet ökar med kursens gång. Dessa analyseras och prövas i koncept med modell,rumsliga laborationer och dokumentation.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  1. redogöra för olika teoretiska perspektiv på ljus och färg,
  2. använda grundläggande metoder och tekniker för ljussättning som uttryck inom scenproduktion,
  3. utveckla och kommunicera ljusdesign genom modell, ritning och skiss,
  4. grundläggande analysera och problematisera ljusdesign,
  5. utveckla ett skeende I en ljussättning,
  6. presentera och diskutera ljusdesign med inom fältet accepterad terminologi,
  7. dokumentera ljusdesign på det sätt scenområdet erfordrar.

Arbetsformer

Arbetet sker med hjälp av föreläsningar, laborationer, seminarier och rapportskrivning i grupp och enskilt.

Bedömningsformer

Vid Examination 1 (2 hp) bedöms lärandemål 1 i en muntlig redovisning och inlämnad dokumentation.
Vid Examination 2 (3 hp) bedöms lärandemål 3 och 4 genom muntlig redovisning i seminarium och inlämnat koncept , modell och laborationsrapport.
Vid Examination 3 (3 hp) bedöms lärandemål 2, 5 och 6 genom redovisning i större modell eller i verklig storlek men i begränsad dimension.
Vid Examination 4 (3 hp) bedöms lärandemål 4 och 7 genom skriftlig inlämning med dokumentation av och reflektion över ett projekt både som resultat och process,
För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på varje prov.
Omexamination kan ske i annan form, t.ex. en skriftlig diskussion om förstaexaminationen bygger på muntlig examination i grupp. Det kan också förekomma individuell inlämning av projekt där första examinationen krävt en inlämning i grupp.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Abdula, Yaron (2016) The Art of Light on Stage, Lightning in Contemporary Theatre, Routleg
Fridell Anter, Karin [Redaktör]. (2006). Forskare och praktiker om färg, ljus, rum. Formas, Stockholm
Millerson, G. (1999). Lighting for Television and Film. Focal Press, Boston, Oxford
Moran, Nick. (2014). Performance Lighting Design – How to light for the stage, concerts and live events, Bloomsbury Publishing
Methuen Drama, A & C Black,London.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,
Gunnel Pettersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657105