Studentprojekt Scenproduktion

Scenproduktion: Rumslig gestaltning

Sammanfattning

Kursen är en praktiskt inriktad, projektbaserad metodkurs, som syftar till att studenten ska utveckla kunskap om rumslig gestaltning i förhållande till scen och det offentliga rummet. Följande gestaltningsmetoder används: skiss, teckning, ritning och modellbygge.
Det ingår övningar i konceptutveckling och skrivande använd som metod för att utveckla designprocessen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
KD339A version 1
Engelsk benämning:
Performing Arts Design: Space in the Area of Performing Arts
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Scenproduktion
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå. Ingår i huvudområdet Scenproduktion.

Syfte

Kursen är en praktiskt inriktad, projektbaserad metodkurs, som syftar till att studenten ska utveckla kunskap om rumslig gestaltning i förhållande till scen och det offentliga rummet. Följande gestaltningsmetoder används: skiss, teckning, ritning och modellbygge.
Det ingår övningar i konceptutveckling och skrivande använd som metod för att utveckla designprocessen.

Innehåll

  • Skiss-, ritteknik och modellbygge, 4 hp
  • Koncept och modell, 4 hp.
  • Slutredovisning 2 hp.
  • Dokumentation och reflektion 5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1 Inhämta och framställa nödvändig information för att representera ett rum i skiss och modell
2 Utveckla, presentera och kommunicera rumslighet och genom modell, ritning och skiss
3 Utveckla ett rumsligt koncept, gestalta det och argumentera för det.
4 Tillämpa teoretisk kunskap i sitt praktiska arbete och i skriftlig form kunna tillämpa teoretisk kunskap för sitt praktiska arbete
5 Kunna reflektera analytiskt över sin egen och andra designprocess
6 Kunna analysera och problematisera rum och rumsliga förhållanden
7 Dokumentera sitt praktiska arbete.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök, eget arbete enskilt och i grupp samt med handledning.
Första delen består av praktiska övningar där studenten lär sig verktyg, metoder och tekniker.
I andra delens projekt, är det grupparbete med individuellt ansvar som följs upp med dokumentation och slutseminarium.

Kursens delar hänger ihop och man tar lösningar med sig från ett moment med sig in i nästa. Examinationerna är viktiga undervisningsmoment, med plats för återkoppling, som kan hjälpa studenten att förstå kursens mål.

Bedömningsformer

Examination sker i skriftliga och muntliga prov där grupp- och projektarbeten redovisas och bedöms med kursens lärandemål som grund för bedömning. Under kursen tillämpas formativ bedömning med slutlig bedömning i de examinerande redovisningarna.

  1. Skiss-, ritteknik och modellbygge, 4 hp. Muntlig redovisning med gestaltande arbete. (Lärandemål 1 och 2)
  2. Koncept och modell, 4 hp. Muntlig redovisning med gestaltande arbete. (Lärandemål 3)
  3. Slutredovisning 2 hp. Muntlig redovisning med gestaltande arbete. (Lärandemål 4)
  4. Dokumentation och reflektion 5 hp Skriftlig inlämning som innehåller dokumentation av projektarbetet. (Lärandemål 5, 6, 7)

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på varje prov.
Omexamination kan ske i annan form, t.ex. en skriftlig diskussion om förstaexaminationen bygger på muntlig examination i grupp. Det kan också förekomma individuell inlämning av projekt där första examinationen krävt en inlämning i grupp.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Branzell, Arne (1994)Den sökande skissen,?Witu förlag, Göteborg
Fridell Anter, Karin red (2006) Forskare och praktiker om färg – ljus- rum, Formas, Stockholm: Artikel: Krupinska, Jadwiga: Rummet - arkitekturens väsen (Space – the core of architecture)
Sutherland, Martha 1999 Modelmaking: a Basic Guide, W.W. Northon & Co, New York

Delas i ut i form av kompendium med aktuella uppdateringar: ?
Leach, Neil red, 1997 Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory: Foucault. Michel, Of Other Spaces, Utopias and Heterotopias" Routledge, New York
http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf
Bachelard, Gaston. 1994. The Poetics of Space. Trans. Maria Jolas. Boston: Beacon Press
Howard, Pamela 2002 What is Scenography? London: Routledge

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,