Student Scenproduktion

Scenproduktion: Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign

Sammanfattning

Kursen är en praktisk och teoretisk introduktion i att illustrera med ljud för olika sammanhang. Studenten arbetar med ljud, både som ett självständigt uttryck och i samverkan med bilder, rum och föremål. Syftet är att dessa kunskaper ska öka medvetenheten om hur vi uppfattar ljud och hur ljud kan samverka med andra medieformer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34% Grundläggande behörighet + Engelska B. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
KD338A version 1,2
Engelsk benämning:
Performing Arts Design: Sound Illustration
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Scenproduktion
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
12 februari 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå. Ingår i huvudområdet Scenproduktion.

Syfte

Kursen är en praktisk och teoretisk introduktion i att illustrera med ljud för olika sammanhang. Studenten skall arbeta med ljud, både som ett självständigt uttryck och i samverkan med bilder, rum och föremål. Syftet är att dessa kunskaper ska öka medvetenheten om hur vi uppfattar ljud och hur ljud kan samverka med andra medieformer.

Innehåll

Kursen är uppbyggd av moment med praktisk och teoretisk introduktion till ljudkonst och ljuddesign för film. Den innehåller moment med övningar för arbetet med ljud som grundläggande ellära, inspelningsteknik, redigering och mix av inspelade ljud och interaktionsdesign.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. behärska grunderna i ljudupptagning och digital ljudredigering
  2. planera och genomföra ett mindre ljudverk
  3. genomföra en ljudläggning av en filmsekvens
  4. skapa ett rum eller skeende genom att designa ljud
  5. designa och genomföra en interaktiv platsspecifik ljudinstallation
  6. visa en medvetenhet muntligen och skriftligen om hur ljud kan uppfattas och hur vissa val motiverar en viss design av ljud
  7. dokumentera sitt arbete och reflektera över kunskaperna

Arbetsformer

Betoningen ligger på praktiska uppgifter genomförda självständigt och i grupp med handledning. Momenten introduceras i föreläsningar och arbetet stöds av litteratur, studentgruppens reflektioner i labbrapportering, seminarier och muntliga redovisningar.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1-6 examineras i tre muntliga redovisningar av genomförda gestaltningar:
1 Audiowalk eller ett Soundscape (2hp)
2 En ljuddesign av en filmsekvens (3hp)
3 Ett platsspecifikt interaktivt ljudverk (5hp)

Lärandemål 6 examineras i tre labbrapporter som följer de tre gestaltningarna (3 hp)
Lärandemål 7 examineras i en skriftlig uppgift och dokumentation (2 hp)

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på varje prov.
Omexamination kan ske i annan form, t.ex. en skriftlig diskussion om förstaexaminationen bygger på muntlig examination i grupp. Det kan också förekomma individuell inlämning av projekt där första examinationen krävt en inlämning i grupp.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sonnenschein, David (2001) Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, Studio City: Michael Wiese Productions

Övrig rekommenderad litteratur
Blesser, Barry och Ruth Salter, Linda (2006) Spaces Speak, Are You listening? Experiencing Aural Architecture, The MIT Press
Chion, Michel (1994) Audio-Vision, Sound on Screen, Columbia University Press
Labelle, Brandon (2006) Background Noise: A History of Sound Art, Bloomsbury Publishing
Schafer, R. Murray (1999) The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the world, Rochester: Destiny Books

Kompletterade artiklar kan tillkomma.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.(HF 1:14)

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,
Martin Hennel, Kursansvarig