Svenska för utländska pedagoger

Kursen har ersatts av Svenska för utländska pedagoger [AK308F].

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Svenska för utländska pedagoger vänder sig till dig som är pedagog från ett annat land eller är intresserad av att utbilda dig till ett pedagogiskt yrke. Kursen vänder sig även till dig som redan är yrkesverksam i den svenska förskolan/skolan, exempelvis som modersmålslärare eller studiehandledare, och önskar fördjupa dina kunskaper om det svenska skolsystemet.
Under kursens gång får du möjlighet att utveckla ett professionsspråk. Dessutom får du möjlighet till förståelse för det svenska skolsystemet och läraruppdraget.
Kursen behandlar pedagogiskt ledarskap, värdegrundsfrågor och den svenska förskolan/skolan av i dag. Utgångspunkten är de nationella styrdokumenten som varje lärare ska förhålla sig till i sin yrkesutövning. Särskild vikt läggs vid utveckling av kursdeltagarens professionsspråk.

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt Svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning (GRUV).

Om utbildningen

Kursen är indelad i två delmoment.

Förbereder dig för vidare studier på universitet
Du utvecklar ordförrådet och läsförståelsen genom att analysera och kommentera innehållet i texter av olika texttyper såsom populärvetenskapliga, skönlitterära och faktatexter. Övningar i att skriva med tydlig struktur och anpassning av stil till situationen förbereder dig för vidare studier vid universitet. I den senare delen av kursen skriver du ett projektarbete utifrån universitetsmässiga krav.

Vidare tränar du din förmåga att uttrycka dig klart med ett tydligt och relevant innehåll. Att tala inför åhörare och att redovisa instuderat material tränas genom muntliga anföranden.

Språkpraktik
Integrerat i undervisningen kommer du att ges möjlighet till språkpraktik vilket ger dig möjlighet att närma dig både yrkesspråk och skolkultur i en svensk kontext. Detta ger oss också tillfälle till att se på dina tidigare yrkeserfarenheter i ett kontrastivt perspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, praktiska övningar samt individuell språkpraktik. Kursens utformning förutsätter att du tar ett stort ansvar både för din egen och för klassens/gruppens läroprocess.

• praktiska övningar i textskapande
• läsförståelseövningar
• praktiska övningar i ordkunskap utifrån kurslitteratur
• fortlöpande muntliga anföranden (obligatorisk närvaro för godkänd kurs)
• individuell språkpraktik

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, höst 2018, vår 2018, höst 2017

Kurskod:
KB140S version 1,1
Engelsk benämning:
Swedish for Foreign Teachers
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
08 december 2011
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att kursdeltagaren utvecklar förståelse för det svenska skolsystemet och läraruppdraget samt utvecklar ett professionsspråk för att kunna verka inom den svenska förskolan/skolan.

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt Svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning (GRUV).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren:

  1. visa förmåga att analysera och kommentera innehållet i nationella styrdokument och andra texter inom den pedagogiska genren utifrån uppdraget för förskollärare och lärare i Sverige
  2. visa förståelse av innebörden av ett yrkesadekvat språk samt applicera denna kunskap inom olika fält som berör skolan
  3. visa förmåga att använda ett yrkesadekvat språk, både muntligt och skriftligt
  4. visa förmåga att reflektera över skolans roll i samhället, både muntligt och skriftligt
  5. genomföra ett projektarbete med utgångspunkt i lärarprofessionen
  6. respondera eget projektarbete och opponera på ett annat projektarbete.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Salstentamen om nationella styrdokument, 3 hp (lärandemål 1, 3) U-V
Muntlig analys av ett praxisnära fall, 2,5 hp (lärandemål 1, 3) U-G
Aktivt deltagande i seminarium om ett yrkesadekvat språk, 2 hp (lärandemål 2, 3) U-G
Reflekterande skriftlig uppgift om skolans roll i samhället, 1,5 hp (lärandemål 1, 3, 4) U-V
Skriftlig presentation av projektarbete samt aktivt deltagande i projektseminarium, 6 hp (lärandemål 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6) U-V

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar pedagogiskt ledarskap, värdegrundsfrågor och den svenska förskolan/skolan av i dag. Utgångspunkten är de nationella styrdokumenten som varje lärare ska förhålla sig till i sin yrkesutövning. Särskild vikt läggs vid utveckling av kursdeltagarens professionsspråk.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, grupparbeten, gruppdiskussioner och seminarier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärarens handbok - läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (2014). Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan. (i urval, ca 200 sidor)
Av läraren anvisade texter utgivna av Skolverket samt ytterligare texter som läraren bedömer är av vikt. (ca 200 sidor)

Kursvärdering

Kursen avslutas med en individuell skriftlig kursvärdering utifrån kursens mål. Resultatet av denna utvärdering görs tillgänglig för studenterna på högskolans datornät/lärplattform samt diskuteras i programråd eller dylika fora som finns kopplade till kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Anna Sibinovic, Kursansvarig
Telefon: 040-6658054