Lär dig mer och bättre svenska!

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska

Kursen har ersatts av Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska [AK002F].

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier!

Den ettåriga heltidsutbildningen riktar sig till dig med utländsk utbildning som behöver komplettera din utbildning för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för att studera vid svensk högskola och universitet. Utbildningen är på två terminer vilket ger dig tid att utveckla dina språkkunskaper. Vidare syftar utbildningen till att förbereda dig för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Sv som andra språk B.

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Har du utländsk gymnasieutbildning och behöver mer kunskap i svenska?

Vår ettåriga heltidsutbildning Introduktionsutbildning — behörighetsgivande utbildning i svenska, 40 veckor, vänder sig till dig som har utländsk gymnasieutbildning och behöver mer kunskap i svenska. Kursen är på två terminer vilket ger dig tid och möjlighet att utveckla dina språkkunskaper.

Du får:

 • Intensiv språkträning på hög nivå i svenska
 • Uttalsträning
 • Träning i muntlig och skriftlig redovisning; individuellt och i grupp
 • Kunskap om det svenska samhället
 • Kunskap i vetenskapsteori
 • Skriva ett projektarbete i grupp
 • Träning i studieteknik samt i de arbetssätt som är vanliga på högskola och universitet
 • Studieinformation och möjlighet till studievägledning
 • Individuell uttalsträning i svenska

Ladda ner ett informationsblad

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, vår 2013, höst 2012

Kurskod:
KB002S version 1,2
Engelsk benämning:
Qualifying Studies in Swedish for University Studies
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
09 februari 2012
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2009
Ersätter kursplan fastställd:
28 februari 2012

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studerande med utländsk gymnasieutbildning, och/eller med eventuell akademisk utbildning – ska tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska. Vidare syftar kursen till att förbereda studenterna för fortsatta högskole- och universitetsstudier i Sverige.
Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1,§4 samt UHR/studera.nu) motsvarande Sv3 (Gy 11) tidigare Sv som andra språk B.

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Lärandemål

Delmoment 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet I 8 hp
Efter avslutat delmoment 1 ska studenten angående:
Kunskap och förståelse

 • ha förmåga att använda ett adekvat ordförråd i dess rätta kontext
 • kunna tillgodogöra sig texter i ämnet svensk historia förstå grundläggande regler i svenska språkets uppbyggnad
Färdighet och förmåga
 • kunna analysera och kommentera innehållet i berättande och beskrivande texter skriva berättande och beskrivande texter med ett adekvat ordförråd och med tillämpning av språkregler för svenskt standardspråk, samt bearbeta texter efter respons från kursdeltagare och lärare

Delmoment 2: Kommunikation I 6,5 hp
Efter avslutat delmoment 2 ska studenten angående:
Kunskap och förståelse
 • kunna tillgodogöra sig och diskutera teman inom olika ämnesområden ha insikter i svensk fonetik och fonologi med speciellt avseende på prosodi kunna förstå och diskutera svenskt stats- och styrelseskick
Färdighet och förmåga
 • kunna behärska olika kommunikationssituationer när det gäller såväl språklig begriplighet som situationsanpassning
 • kunna genomföra diskussioner inom givna områden, samt hålla muntliga anföranden
Delmoment 3: Läsförståelse och skriftlig färdighet II 8 hp
Efter avslutat delmoment 3 ska studenten angående:
Kunskap och förståelse
 • ha ett omfattande ordförråd som täcker språkliga domäner inom samhälleliga frågor ha fördjupat kunskapen i svenska språkets uppbyggnad kunna använda redskap för att analysera skönlitteratur
 • ha kunskap om referatteknik
Färdighet och förmåga
 • kunna göra en jämförande analys av skönlitteratur
 • kunna göra en skriftlig orsaksanalys och kunna tillämpa referatteknik i refererande text

Delmoment 4: Läsförståelse och skriftlig färdighet III 7,5 hp
Efter avslutat delmoment 4 ska studenten angående:
Kunskap och förståelse
 • förstå uppbyggnaden av argumenterande text
 • ha kunskaper om media och kommunikation i svenskt samhällsliv
 • kunna tillgodogöra sig texter som berör kulturella aspekter i samhället
Färdighet och förmåga
 • kunna skriva argumenterande texter ha utvecklat förmågan till textanalys
Delmoment 5: Läsförståelse och skriftlig färdighet IV 8 hp
Efter avslutat delmoment 5 ska studenten angående:
Kunskap och förståelse
 • kunna ordbildning, känna till idiomatiska uttryck och metaforer
 • visa fördjupad kunskap om särdragen i svensk grammatik
Färdighet och förmåga
 • kunna tillgodogöra sig två böcker som tillhör genreb svensk skönlitteratur

Delmoment 6: Att skriva projektarbete 7,5 hp
Efter avslutat delmoment 6 ska studenten angående:
Kunskap och förståelse
 • ha kunskap om vetenskaplig metod
 • ha kunskap om akademiskt skrivande kunna söka och kritiskt granska information i faktatexter
Färdighet och förmåga
 • kunna genomföra ett projektarbete i grupp och tillämpa de akademiska krav som ställs på skrivande vid högskola
 • kunna opponera respektive respondera på ett projektarbete

Delmoment 7: Kommunikation II 7 hp
Efter avslutat delmoment 7 ska studenten angående:
Kunskap och förståelse
 • ha kunskap om svensk 1900-talslitteratur
 • ha kunskap om svensk arbetsmarknad och regelverk för välfärdssystemet
Färdighet och förmåga
 • kunna analysera 1900-talslitteraturen i förhållande till samhällsutvecklingen
 • kunna argumentera och diskutera ämnen inom ett givet område
Delmoment 8: Läsförståelse och skriftlig färdighet V 7,5 hp
Efter avslutat delmoment 8 ska studenten angående:
Kunskap och förståelse
 • kunna tillgodogöra sig textinnehåll genom närläsning och översiktsläsning ha god välutvecklad kunskap i svensk grammatik
 • ha kunskap om skrivande i olika genrer
Färdighet och förmåga
 • kunna tolka och kommentera faktauppgifter, diagram och tabeller i texter skriftligt
 • kunna sammanställa fakta från olika informationskällor på ett objektivt och korrekt sätt kunna aktivt delta i diskussioner och uttrycka åsikter utan att missförstånd av innehållet uppstår med utgångspunkt i genre och språklig stil
 • kunna analysera och värdera texter

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet I 8,0 hp
examineras genom: en salstentamen i ordkunskap och grammatik i anslutning till de texter som studerats i delmomentet (3,5 hp)
en muntlig analys av en skönlitterär bok skriven av en nutida författare (2,0 hp)
en uppsats med beskrivande text om en svensk historisk företeelse (2,5 hp)

Delmoment 2: Kommunikation I 6,5 hp
examineras genom: en uttalsanalys och uttalsövningar (1,5 hp)
fortlöpande muntliga anföranden (3,0 hp)
muntlig tentamen i svenskt stats- och styrelseskick (2,0 hp)

Delmoment 3: Läsförståelse och skriftlig färdighet II 8,0 hp
examineras genom: en salstentamen i ordkunskap och grammatik i anslutning till de texter som studerats i delmomentet (3,5 hp)
en muntlig jämförande analys av modern svensk skönlitteratur (2,0 hp)
en skriftlig orsaksanalys av ett givet ämne med användande av referatteknik (2,5 hp)

Delmoment 4: Läsförståelse och skriftlig färdighet III 7,5 hp
examineras genom: en salstentamen i ordkunskap och grammatik i anslutning till de texter som studerats i delmomentet (3,5 hp)
ett skriftligt prov i läsförståelse (1,5 hp)
en uppsats med en argumenterande text som behandlar medias roll i samhället (2,5 hp)

Delmoment 5: Läsförståelse och skriftlig färdighet IV 8,0 hp
examineras genom: salstentamen i ordbildning, idiomatiska uttryck och metaforer i anslutning till de texter som studerats i delmomentet (3,0 hp)
salstentamen i ordkunskap och grammatik (3,0 hp)
ett muntligt prov av två böcker i genren svensk skönlitteratur (2,0 hp)


Delmoment 6: Att skriva projektarbete 7,5 hp
examineras genom: en hemtentamen i vetenskaplig metod (1,5 hp)
ett inlämnat projektarbete skrivet i grupp (4,5 hp)
respondering av eget projektarbete och opponering av ett annat projektarbete (1,5 hp)

Delmoment 7: Kommunikation II 7,0 hp
en hemtentamen i 1900-talslitteratur (2,0 hp)
fortlöpande muntliga anföranden (3,0 hp)
en muntlig tentamen som berör svensk arbetsmarknad och ekonomi (2,0 hp)

Delmoment 8: Läsförståelse och skriftlig färdighet V 7,5 hp
examineras genom:
dels ett prov i ordkunskap och grammatik i anslutning till de texter som studerats i delmomentet, dels genom slutprov enligt Tisusmodellen, vilka är gemensamma för Malmö högskola och de universitet som ingår i samarbetet kring ”Behörighetsgivande kurs i svenska”. Dessa prov utgår ifrån Nordiska institutionen vid Stockholms universitet.
ett skriftligt prov i ordkunskap och grammatik i anslutning till de texter som studerats i delmomentet (3,0 hp)
slutprov i läsförståelse (enligt Tisusmodellen) (1,5 hp) slutprov i muntlig färdighet (enligt Tisusmodellen) (1,5 hp)
slutprov i skriftlig färdighet (enligt Tisusmodellen) (1,5 hp)

Rätt till omtentamen:
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt de tider som anges i schemat för kursen. Det är studentens ansvar att hålla sig informerad om när och hur omtentamen sker, samt att kontakta institutionen i de fall anmälan till omtentamen krävs.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är indelad i åtta delmoment. Dessa delmoment leder till en progressiv utveckling av läsförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet.
Studenten utvecklar ordförrådet och läsförståelsen genom att analysera och kommentera innehållet i texter av olika texttyper såsom populärvetenskapliga, skönlitterära och faktatexter. Övningar i att skriva med tydlig struktur och anpassning av stil till situationen förbereder studenten för vidare studier vid högskola. I den senare delen av kursen skriver studenten ett projektarbete utifrån högskolemässiga krav.
Vidare tränar studenten sin förmåga att uttrycka sig klart med ett tydligt uttal bland annat genom en individuell uttalsanalys och uttalsundervisning. Att tala inför åhörare och att redovisa instuderat material tränas genom muntliga anföranden.
Integrerat i undervisningen i svenska ges en bakgrund till dagens svenska samhälle genom en orientering i svensk historia, viktiga funktioner i det svenska samhället såsom styrelseskick, arbetsliv och ekonomi samt i media och kommunikation.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

ndersson, Jan-Olof & Andersson, Anna (2011) Exposé Aktiv. Stockholm: Liber
Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur
Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita ( 1998) Form i fokus, del C med facit. Lund: Folkuniversitets förlag.
Mathlein, Marianne (2007) Avancera Grammatik. Stockholm: Liber
Thuren, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm:Liber AB (s. 16-34)
Åström, Monika (2012) Språkporten. Svenska som andra språk 1, 2, 3. Lund: Studentlitteratur
Två skönlitterära böcker, ca 800 sidor (Kurserna: KB001s; KB003s)
Fyra skönlitterära böcker, ca 1500 sidor (Kursen: KB002s)
Extra instuderingsmaterial
Referenslitteratur
Holm, Britta & Nylund, Elizabeth (2007) Deskriptiv grammatik. Stockholm: Liber
Oreström, Bengt (2013) Svenska Ordboken, Gustavaserien. Lund: Studentlitteratur
SAOL. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 2015. 14 uppl. Stockholm: Norstedts (finns på Malmö högskolas e-bibliotek och som App).
Svenskt språkbruk (2016) Stockholm: Nordstedts.

Kursvärdering

Kursen avslutas med en individuell skriftlig kursvärdering utifrån kursens mål. Resultatet av denna utvärdering görs tillgänglig för studenterna på högskolans datornät/lärplattform samt diskuteras i programråd eller dylika fora som finns kopplade till kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Josefin Bergfeldt, Kursansvarig
Telefon: 040-6657214
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345