Lär dig mer och bättre svenska!

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

Kursen har ersatts av Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska [AK001F].

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier!

Vår 20-veckorskurs på helfart vänder sig till studenter med utländsk utbildning som behöver komplettera sina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Vidare syftar kursen till att förbereda studenter för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Detta är en intensivkurs på en termin vilket kräver att du redan har mycket goda kunskaper i svenska för att klara av kursen.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Sv 3 (Gy 11), tidigare Sv B.

Kursen går på dagtid under vårterminen.

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Lär dig mer och bättre svenska!

Vår 20-veckors heltidsutbildning Introduktionsutbildning—behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp, vänder sig till dig som har utländsk gymnasieutbildning och behöver mer kunskap i svenska. Detta är en intensivutbildning på en termin vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska för att klara kursen.

Du får:

  • Intensiv språkträning på hög nivå i svenska
  • Uttalsträning
  • Träning i muntlig och skriftlig redovisning; individuellt och i grupp
  • Kunskap om det svenska samhället
  • Kunskap i vetenskapsteori
  • Skriva ett projektarbete i grupp
  • Träning i studieteknik samt i de arbetssätt som är vanliga på högskola och universitet
  • Studieinformation och möjlighet till studievägledning

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av lektioner, föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Uttalsträning sker individuellt eller i grupp. I kursen ingår ett fördjupningsarbete i projektform som utförs i grupp. 

Du tränas i kunskapssökning och att inhämta kunskap genom att på ett aktivt sätt deltaga i lektioner och föreläsningar. Dessutom ges handledning individuellt och i grupp.

Ladda ner ett informationsblad

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014, höst 2013, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
KB001S version 2,1
Engelsk benämning:
Qualifying Course in Swedish for University Studies
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
16 oktober 2008
Fastställandedatum:
09 maj 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
09 maj 2011

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studerande med utländsk gymnasieutbildning, och/eller med eventuell akademisk utbildning – ska tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska. Vidare syftar kursen till att förbereda studenterna för fortsatta högskole- och universitetsstudier i Sverige.
Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1,§4 samt UHR/studera.nu) motsvarande Sv3 (Gy 11) tidigare Sv som andra språk B.

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• förstå strukturen och kunna tillämpa reglerna i svenska språkets uppbyggnad
• ha sådan säkerhet och kommunikativ kompetens i svenska att han/hon kan delta aktivt i förekommande diskussioner och seminarier
• kunna tillgodogöra sig, diskutera och värdera olika texter och dess stilar
• förstå vetenskapsteoretiska resonemang
• ha kännedom om svensk litteratur
• ha de språkliga kunskaper och färdigheter i svenska som krävs för att klara slutprovet på kursen som motsvarar TISUS (test i svenska för universitetsstudier)
• förstå vikten av det personliga ansvaret för ett aktivt inlärande
• ha tillägnat sig en god studieteknik

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studentens färdigheter och förmåga examineras genom såväl skriftlig som muntlig produktion i form av slutuppsats, textanalys, test i grammatik och ordkunskap, hemtentamen samt muntlig framställning. På slutprovet (motsvarande TISUS) ges betygen Godkänd respektive Underkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

Utbildningen är en intensivutbildning på en termin (30 hp) för den som saknar behörighet i svenska för högskolestudier. Avslutad utbildning ger behörighet i SvB. De ingående delkurserna är:
• läsa och skriva (10 veckor)
• tala och höra (5 veckor)
• projektarbete och vetenskapsteori (5 veckor)

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av lektioner, föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Uttalsträning sker individuellt eller i grupp. I kursen ingår ett fördjupningsarbete i projektform som utförs i grupp.

Studenten tränas i kunskapssökning och att inhämta kunskap genom att på ett aktivt sätt deltaga i lektioner och föreläsningar. Dessutom ges handledning individuellt och i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Jan-Olof & Andersson, Anna (2011) Exposé Aktiv. Stockholm: Liber
Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur
Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita ( 1998) Form i fokus, del C med facit. Lund: Folkuniversitets förlag.
Mathlein, Marianne (2007) Avancera Grammatik. Stockholm: Liber
Thuren, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm:Liber AB (s. 16-34)
Åström, Monika (2012) Språkporten. Svenska som andra språk 1, 2, 3. Lund: Studentlitteratur
Två skönlitterära böcker, ca 800 sidor (Kurserna: KB001s; KB003s)
Fyra skönlitterära böcker, ca 1500 sidor (Kursen: KB002s)
Extra instuderingsmaterial
Referenslitteratur
Holm, Britta & Nylund, Elizabeth (2007) Deskriptiv grammatik. Stockholm: Liber
Oreström, Bengt (2013) Svenska Ordboken, Gustavaserien. Lund: Studentlitteratur
SAOL. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 2015. 14 uppl. Stockholm: Norstedts (finns på Malmö högskolas e-bibliotek och som App).
Svenskt språkbruk (2016) Stockholm: Nordstedts.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345