Schema

Här hittar du schema till Ryska I

Ryska I

Sammanfattning

Kursen är en introduktion till ryska språket och omfattar uttal, skrift, grundläggande ordförråd och grammatik. I kursmaterialet illustreras ryskt kultur- och samhällsliv. Undervisningen är helt nätbaserad och sätter förståelse av enkla texter i centrum. Kursen riktar sig till studenter som vill kombinera kunskaper i ryska med andra ämnen och yrkesverksamma personer som behöver använda ryska i sitt arbete. Som en påbyggnadskurs erbjuds Ryska II.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Om utbildningen

Distanskursen Ryska I är en introduktion till ryska språket och omfattar uttal, skrift, basordförråd och grundläggande grammatik. I kursmaterialet illustreras ryskt kultur- och samhällsliv. Undervisningen bedrivs online och sätter förståelse av enkla texter i centrum. Interaktiva språkövningar intar en viktig del av kursmaterialet.

Både Ryska I och Ryska II är helt nätbaserade, vilket innebär att vi inte kommer att ha några schemalagda möten i Malmö. I stället kommer vi vid bestämda tider varje vecka att lägga ut en ny lektion. Kursmaterialet till varje lektion  är tillgängligt på nätet. Som deltagare i kursen får man tillgång till detta material och har alltså inte någon vanlig kursbok och övningsbok bredvid. Som referensmaterial rekommenderas man skaffa en mindre rysk-svensk/svensk-rysk ordlista och grammatik (anvisningar finns i litteraturlistan).

Kurserna riktar sig till studenter som vill kombinera kunskaper i ryska med andra ämnen och även till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med ryska i sitt arbete.

Vi använder nätutbildningsplattformen It’s learning.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
IM203E version 3
Engelsk benämning:
Russian I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
01 mars 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
01 mars 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge kunskaper i ryska som studenterna skall kunna använda på arbetsmarknaden som ett komplement till sin yrkesprofil eller i kombination med andra ämnesstudier.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha grundläggande kunskaper i ryska språket (skriftsystem, uttal, ordförråd, språkets uppbyggnad);
  • vara orienterad om ryska språkets plats bland de slaviska språken;
  • ha grundläggande realiakunskaper om det ryska samhället och
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna använda sig av ryska ordböcker och andra resurser för att på egen hand orientera sig i nytt språkmaterial;
  • kunna läsa enkla ryska texter självständigt;
  • kunna uttrycka sig muntligt på ryska i enkla vardagssituationer.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Under kursens gång får studenterna kontinuerligt uppgifter som täcker olika kunskapsmoment och färdigheter. En del av dessa uppgifter är interaktiva och övas självständigt av studenten, andra skickas in för lärarens bedömning och feedback.
Den avslutande nätburna examinationen förutsätter att studenten har tillägnat sig grundläggande kunskaper i ryska språket och samhället. Detta visas i examinationens olika delmoment, såsom läsförståelse, ordkunskap, basgrammatik, enkel konversation (med hjälp av Skype eller annat hjälpmedel för muntlig kommunikation över nätet) samt realiakunskap.
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället.

Innehåll eller kursinnehåll

Inledningsvis inriktas kursen på en genomgång av skriftsystemet och grunderna i ryskt uttal. Här introduceras viktiga grammatiska regler och basordförrådet övas. Visst utrymme ges till profilering mot studentens intresseinriktning och ämnesområde. Parallellt med de språkligt inriktade momenten tar kursen upp realiakunskap och aktuella företeelser i det ryska samhället (bl.a. Rysslands styrelseskick och administrativa indelning, landets stora etniska mångfald, ryska medier, aktuella energi- och miljöfrågor). Under senare delen av kursen fokuseras på studier av enkla texter och kommunikativa övningar.

Arbetsformer

Följande arbetsformer och resurser för lärande är centrala under kursen: nätburna lektioner med ljudfiler, interaktiva övningar och nätburen studentinteraktivitet individuellt eller i grupp i den gemensamma plattformen på internet. Under kursen ges kontinuerligt övning i automatisering av ordförrådet och grammatiken, enkla läs- och hörförståelseövningar (här utnyttjas Skype eller annat hjälpmedel för muntlig kommunikation över nätet). Alla deltagare får dessutom kontinuerligt obligatoriska inlämningsuppgifter som skickas in till läraren eller publiceras i kursplattformen på internet.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
• Robin, R.; Evans-Romaine, K.; Shatalina, G.: Golosa. A basic course in Russian. Book 1, Audio & Video, 4th edition (valda delar) www.gwu.edu/~slavic/golosa/
• Ryska 1. Modul 0-5 (valda delar). Utbildningsstyrelsen. Edu.fi.
http://www03.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/ryska/ryska1/index.html

• Tchantouria, Revaz & Karina Vamling. 2007. Ryska – kort grammatisk översikt, IMER, Malmö högskola (https:mah.academia.edu/RevazTchantouria/Teaching-Documents). 46 s.
Nätburna resurser

Realiakunskap om Ryssland (ca 100 s.)
(länkning från kurshemsidan)
Referenslitteratur

• Encyclopedia of Russian History. Ed. James R. Millar. Vol. 1. New York: Macmillan Reference USA, 2004. [iv]. Gale Virtual Reference Library. (e-book på Mah)
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CCX3404100005&v=2.1&u=mahogsk&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=16ca9b9e63f17bd4c69027b8ea31f252
• Fält, Erik. 2004. Kort rysk grammatik. Uppsala: Reklam & Katalogtryckt.
• Jefremova, V. 1991. Rysk-svensk och svensk rysk ordbok. 3 upplagan. Stockholm
• Norstedts ryska ordbok: rysk-svensk, svensk-rysk: [141.000 ord och fraser] [huvudredaktör: Ulla Birgegård, Elisabeth Marklund Sharapova, redaktörer: Maria Bönnemark...], Norstedts Akademiska Förlag, 2006.
• Russiapedia, http:russiapedia.rt.com/
Utöver vad som anges i denna lista tillkommer annat material som läses extensivt i anslutning till uppgifter inom realiakunskap (om maximalt 100 sidor). Här ingår även engelskspråkigt material.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga kommentarer eller kommenterar i forumdiskussioner (inom ramen för kursplattformen). En digital sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Därutöver förekommer möjligheter till utvärdering efter enskilda delar.


Studentinflytande utövas genom kursråd.

Övrigt

Kursen är helt nätbaserad och förutsätter inte några möten och närvaro vid Malmö högskola. Kursen kräver tillgång till dator och internetuppkoppling med webbläsare.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

GPSstudent - Malmö universitet,
Karina Vamling, Kursansvarig
Telefon: 040-6657391

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-01152

Sista anmälningsdag 15 april

Ansök

20 januari 2020 - 07 juni 2020 50% Distans (Malmö)