Min handledare under praktiken var ansvarig för politik, ekonomi och mänskliga rättigheter så det var väldigt brett. Jag fick bland annat hjälpa till att skriva en rapport om kvinnors situation i Bangladesh.

Karin Öneryd

Globala politiska studier, Praktikkurs

Sammanfattning

Syftet med praktiktjänstgöringen är att dels ge studenten möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaper om sitt huvudämne, och dels att ge erfarenheter från det praktiska arbetet med ämnet på olika nivåer i samhället, såsom informationsspridning, utbildning, projektering och rapportering. Praktiken skall ha en tydlig koppling till huvudämnet genom att utgöra en väsentlig del av organisationens, myndighetens eller företagets arbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 högskolepoäng på grundnivå, varav minst 90 högskolepoäng inom ett huvudämne som ska vara ett ämne inom Globala politiska studier, inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 högskolepoäng på kandidatnivå i något av ämnena/huvudområdena Mänskliga rättigheter, Internationell Migration och etniska relationer, Internationella relationer, Freds- och konfliktvetenskap, Statsvetenskap, Europastudier, Genusvetenskap eller motsvarande.

Studenten behöver dock inte ha tagit poängen vid Malmö högskola.

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Läs det här innan du söker

Här får du svar på de vanligaste frågorna som våra studenter ställer om praktikkursen. Du får tips om hur du hittar en praktikplats. Du får veta vad som krävs av dig för att du ska få praktiken godkänd. Du får ta del av viktiga datum och kan läsa om hur andra studenter har haft det på sin praktik och mycket mer. 

 

Intervjuer

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016

Kurskod:
GP402S version 2
Engelsk benämning:
Global Political Studies, Internship
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 november 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
01 mars 2012

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 högskolepoäng på grundnivå, varav minst 90 högskolepoäng inom ett huvudämne som ska vara ett ämne inom Globala politiska studier, inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 högskolepoäng på kandidatnivå i något av ämnena/huvudområdena Mänskliga rättigheter, Internationell Migration och etniska relationer, Internationella relationer, Freds- och konfliktvetenskap, Statsvetenskap, Europastudier, Genusvetenskap eller motsvarande.

Studenten behöver dock inte ha tagit poängen vid Malmö högskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Syftet med praktiktjänstgöringen är att dels ge studenten möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaper om sitt huvudämne, och dels att ge erfarenheter från det praktiska arbetet med ämnet på olika nivåer i samhället, såsom informationsspridning, utbildning, projektering och rapportering. Praktiken skall ha en tydlig koppling till huvudämnet genom att utgöra en väsentlig del av organisationens, myndighetens eller företagets arbete.

Innehåll

Praktiken omfattar en termin (minst 18 och max 20 veckor) och fullgörs under terminstid.

Studenten skall själv söka en lämplig praktikplats, exempelvis inom internationella eller nationella statliga och kommunala myndigheter, företag, frivilliga organisationer, religiösa samfund, kulturinstitutioner etc. Det är viktigt att arbetsuppgifterna är av en relevant och avancerad karaktär, varför praktikplanen upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten måste godkännas av praktikkoordinator.

Praktiken skall vara oavlönad och får inte förläggas i länder som Utrikesdepartementet avråder från inresa till.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • kritiskt reflektera över praktikerfarenheten i relation till tidigare utbildning inom globala politiska studier
 • pröva och granska huvudämnets angelägenhet och relevans i en framtida yrkesroll
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur det är att arbeta praktiskt med frågor relaterade till sitt huvudämne
Färdighet och förmåga
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskaper och färdigheter med ett specifikt yrkesområde
 • visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper inom sitt huvudämne på ett praktiskt sätt
 • diskutera de allmänna krav som yrkeslivet ställer
 • visa förmåga att redogöra för ett relevant, självvalt tema eller frågeställning relaterat till huvudämnet inom globala politiska studier som varit relevant och i fokus under praktiktiden
 • självständigt sammanställa och presentera en skriftlig rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt identifiera och formulera möjliga framtida karriärvägar samt eventuella behov av vidare utbildning
 • visa förmåga att värdera sin egen kompetens och att kartlägga olika relevanta arbetsområden inom sitt huvudämne
 • visa förmåga att hämta ny kunskap från arbetsrelaterad praktik

Arbetsformer

Praktiskt arbete med frågor relaterade till aktuellt huvudämne inom globala politiska studier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom inlämnande av ett handledarintyg och en praktikrapport som analyserar praktiken och dess förhållande till utbildningen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursvärdering

erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Studenten skall dessutom senast den 1 december (för VT) eller den 30 maj (för HT) ha en praktikplats och en preliminär praktikplan. Senast vid kursstart måste studenten uppfylla de övriga behörighetskraven. Preliminär praktikplan samt eventuella kompletteringar sänds till praktikkoordinatorn samt praktikhandläggaren på institutionen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Inge Eriksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657287
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610